Medlem

Som direktbetalande medlem i Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen får Du information om branschaktiviteter mm. Du får också tillgång till subventionerad utbildning via Bokhandelsskolan. Du kan söka stipendier till utbildning och kompetensutveckling inom bokhandelsbranschen. Som kompetensutveckling räknas även besök på bokmässor och förläggardagar.

För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften, f.n. 100 kr/år till BMF:
Västra kretsen plusgiro 32 71 45-9
Stockholm och övriga riket plusgiro 540 96-3

Ange namn, hemadress och födelseår

Stadgar för Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen

1.    Föreningens ändamål
Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen är en intresseförening vars ändamål är att genom egna arrangemang och/eller direkt stöd i form av stipendier ge undervisning och utbildning inom bokhandelsbranschens intresseområde, samt därutöver verka för ett gott kamratligt umgänge mellan medlemmarna. Föreningen vill nå dessa mål genom ett aktivt deltagande i branschens olika organ för utbildning, samarbete med Svenska Bokhandlareföreningen, Svenska Förläggareföreningen, Handelsanställdas Förbund och andra som verkar för att bidra till förkovran för föreningens medlemmar. Egna kurser och arrangemang bör vara ett sätt att nå målet. Kretsar bör uppsättas lokalt i landet för att ge största möjlighet för alla att delta.

2. Säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

3. Medlemskap och avgift
Medlem i föreningen är var och en som är bokhandelsanställd, intresserad av bokhandel, böcker och läsning och som betalt medlemsavgift.

4. Hedersmedlemskap

Till hedersmedlem kan styrelsen på förslag välja den som för föreningen visat synnerligen stort intresse eller i hög grad främjat dess syften.

5. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

6. Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen. Kretsens beslutande organ är kretsens årsmöte och kretsstyrelsen.

7. Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. ledamöter i föreningens årsmöte är:
– föreningsstyrelsen
– valda revisorer
– ordförande i kretsar
– närvarande medlemmar
Krets kan till årsmötet sända suppleant för ordföranden.

8. Tidpunkt för årsmötet

Årsmötet skall hållas före april månads utgång. Tid och plats bestäms av föreningsstyrelsen. extra årsmöte hålls om föreningsstyrelsen så beslutar eller när krets eller kretsar representerande minst 1/5 av föreningens medlemmar hemställer därom.

9. Utlysande av årsmöte

Kallelse till årsmötet skall ske minst tre veckor före utsatt mötesdatum. Frågor avsedda att behandlas vid årsmötet skall skriftligen anmälas till styrelsen minst två veckor före mötesdatum. medlemmar skall kallas till årsmötet genom brev och /eller annons.

10. Röstningsförfarande

Vid ordinarie eller extra årsmöte äger varje närvarande ledamot en röst. val av styrelse och övriga funktionärer sker genom öppen omröstning såvida ej någon begär sluten omröstning. Detsamma gäller för alla övriga ärenden. Beslut fattas med enkel majoritet om stadgarna inte föreskriver annat. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst då öppen omröstning skett. Vid sluten omröstning gäller skiljedom.

11. Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:
– val av ordförande och sekreterare för mötet
– val av två rösträknare tillika protokollsjusterare
– styrelsen redogörelse för verksamhet och ekonomi
– revisorernas berättelse
– fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
– fastställande av arvoden
– fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
– fastställande av medlemsavgiften
– val av ordförande i föreningen
– val av skattmästare
– val ordinarie styrelseledamöter
– val av suppleanter
-val av två revisorer
– val av personliga revisorssuppleanter
– val av valberedning för nästkommande årsmöte
ordförande och skattmästare väljs på två år. Styrelseledamöter och suppleanter väljs växelvis på två år.

12. Styrelsen
Styrelsen kan inom sig utse vice ordförande och sekreterare. styrelsen utser vidare ledamöter i de styrelser där BMF är representerat. Styrelsen utser också ansvarig för föreningens bibliotek. Det åligger styrelsen att gemensamt svara för verksamheten och ekonomi, verkställa de beslut som fattas på föreningens möten, besluta om stipendier, bereda och avge yttranden om inkomna förslag, samt följa dessa stadgars intentioner och anda. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen äger rätt att tillsätta arbetsutskott.

13. Verksamhetsår
För föreningen gäller att kalenderår är verksamhetsår. Revisionen skall vara verkställd senast tre veckor före årsmötet.

14. Kretsar
Varje krets skall vara godkänd av föreningsstyrelsen. Kretsen är organisatoriskt underordnad föreningsstyrelsen och skall ledas av en kretsstyrelse. Ekonomiskt stöd kan utgå efter särskild framställan. Redogörelse för kretsens verksamhet och ekonomi samt revisionsberättelse skall var insänd till föreningsstyrelsen före den första april.

15. Uteslutning
Medlem som uppsåtligt skadar föreningens anseende och intressen kan uteslutas av styrelsen, likaså medlem som ej erlägger avgift.

16. Föreningens upplösning
För beslut om föreningens upplösning erfordras röstetal med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten med minst två månaders mellanrum, varav minst ett ordinarie. Vid beslut skall ingå föreskrifter om avveckling och fördelning av föreningens tillgångar.

17. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs att föreningsstyrelsen tillsammans med kallelse till årsmötet utsänder ändringsförslag. För stadgeändring krävs röstetal med minst två tredjedels majoritet