BMF Historia

001 002 003

Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen – BMF – är en intresseförening för anställda i bokhandeln men även för andra som är intresserade av bokbranschen. BMF engagerar sig framför allt i utbildning och kompetensutveckling för anställda i bokhandeln och delar också ut stipendier.

Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen bildades 29 september 1888 på hotell du Nord i Stockholm. Föreningen riktade sig till ”medhjälpare” i bok- och musikhandeln och dess huvudsakliga uppgift var att ”genom sammankomster bereda medlemmarna tillfälle till afhandlande och främjande af gemensamma intressen samt åstadkomma ett godt och kamratligt umgänge”.

Utbildning för de anställda i bokhandeln blev en huvudfråga för BMF och 1905 grundades Svenska Bokhandelsskolan tillsammans med Svenska Bokhandlareföreningen. Vid den här tiden var det mest män som jobbade i bokhandeln och det var också mest män som fick utbildning. Så sent som 1929 bestod eleverna vid Svenska Bokhandelsskolan av 29 män och 6 kvinnor.

Arbetet i bok- och musikhandeln innebar oftast långa arbetsdagar och låga löner och framför allt stora skillnader på olika arbetsplatser. Det blev därför naturligt att BMF ägnade mycket tid åt just frågor om löner och arbetstid. Man försökte under årens lopp att få till stånd enhetliga regler om reglerad arbetstid och rätt till övertidsersättning samt minimilöner. Inte förrän 1/1 1937 fick BMF rätt att förhandla med Svenska Bokförläggareföreningen och kunde därmed driva fackliga frågor fram till 1951 då HTF övertog det fackliga arbetet.

När det fackliga arbetet försvann återgick BMF till att vara en ren intresseförening vars huvuduppgifter är att ordna yrkesutbildning och sammankomster för medlemmarna samt att dela ut stipendier från det kapital som byggts upp med hjälp av donationer framför allt från bokförlagen.

BMF hade tidigt ett aktivt nordiskt samarbete. Det första Nordiska Bokhandelsmedhjälpar- mötet hölls i Danmark i juni 1929. Än idag finns ett gott samarbete mellan de nordiska länderna. Nordiska Studiekursen som hålls vart tredje år har alltid ett stort antal deltagare.

Föreningen hade under några decennier låg aktivitet. Bokhandelsskolan lades i malpåse på grund av att man inte fick elever. Året 1988 när BMF fyllde 100 år blev en vändpunkt. En ny utbildningsplan för bokhandelsmedhjälpare blev klar och under hösten startade Bokhandelsskolan en grundutbildning. Idag har Bokhandelsskolan ett bra basutbud och anordnar dessutom utbildningar anpassade efter behovet i bokhandeln.

BMF leds av en riksstyrelse som har ansvar för de övergripande frågorna som utbildning, stipendier mm. Den lokala verksamheten ska ske i kretsar med en egen kretsstyrelse.